Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att hjälpa nystartade företag att utveckla ett kommersiellt forskningsresultat till ett framgångsrikt företag. Vi hjälper företagen under deras första utvecklingsfas och överlåter därefter till nya ägare att fullfölja utvecklingen.

Vår idé bygger på att ett antal erfarna styrelse- och företagsledningspersoner gått samman i ett gemensamt ägt bolag – som i sin tur äger andelar i flera olika portföljbolag. Ägargruppen består av personer med ett genuint intresse av att stötta nystartade företag. Vi är beredda att ingå i portföljbolagens styrelser, aktivt bidra med våra erfarenheter av företagande samt generöst dela med oss av våra personliga kontaktnät.

Vi investerar kapital i portföljbolagen och räknar uthålligt med att det kan ta tid innan vi får vår avkastning.

Val av portföljbolag

Vi siktar in oss på företag med en innovativ kommersiell produktidé baserad på en patentsökt lösning. Ambitionen är att ha ägarandelar i 10–15 företag med olika ”time to exit”. Vår ägarandel bör uppgå till 10–40%.

PÄAB väljer att investera i bolag med branschutvecklande patenterade innovationer som har internationell potential. De branscher vi tittar närmast på är life science, miljöteknik och energieffektivisering.

Utvärderingen av företagen följer en strukturerad process och checklista där stor vikt läggs på grundarnas förmåga. Före första investering i ett portföljbolag upprättas ett avtal med grundare och syndikeringspartners angående beslutsveto, drag-along och tag-along, exitklausul m.m. Betalningar av avtalade investeringar följer efter uppnådda ”milestones”.

Vi syndikerar gärna med andra investorer, till exempel Almi Invest och Industrifonden.

PÄAB:s roll i portföljbolag

Vår roll i portföljbolagen handlar främst om att bidra med kapital, kontakter, råd samt aktiva arbetsinsatser. I uppstartsfasen tillsätter vi en eller flera styrelseledamöter och oftast ordförande.

Under bolagens utveckling utvärderar PÄAB:s styrelse kontinuerligt verksamheten och vi bidrar med eventuella kapitalförstärkningar i takt med utveckling och behov inom portföljbolagen.

En del av arbetet handlar om att att aktivt leta efter nästa ägare samt utvärdera alternativ.

PÄAB:s betydelse för Imints utveckling

”PÄAB:s insatser har varit helt avgörande för att Imint är det företag det är idag. Genom att investera både finansiellt och med tid har PÄAB skapat en trygghet för andra investerare, kunder och leverantörer.

Speciellt vid tillfällen då det blåst motvind har PÄAB kunnat vända svåra situationer. PÄAB har satsat på att utveckla både individerna, affärerna och byggt ett starkt företag med en positiv kultur. Erfarenhet lönar sig och där har PÄAB en unik styrka.”

Harald Klomp, grundare av Imint